SUPERB BALI CALLING 4D3N (FD)

SUPERB BALI CALLING 4D3N (FD)
เริ่มต้น 15,999 บาท
รหัสสินค้า: ตุลาคม 2561
กำหนดเดินทาง :  ก.ย. - ต.ค. 61
ราคาทัวร์เริ่มต้นที่ :  15,999 บาท
สายการบิน :   Air Asia
 
รหัสทัวร์:
TOPFIVE16_SUPERB BALI CALLING 4D3N (FD) JUL-OCT 2018ไฮไลท์

-บินตรงด้วยสายการบินระดับมาตรฐาน
-ชมพระอาทิตย์ตกดินที่ วิหารตานะห์ ล็อต แสงแดดกระทบพื้นทะเลงดงามเกินกวาจะบรรยาย
-ชมระบำพื้นเมืองต้นฉบับของแท้  “ บาร้องแด๊นซ์”
-ภูเขาไฟที่งามที่สุดในคาบสุมทร “ ภูเขาไฟคินตามนี ”
-พักโรงแรมสามดาว ทำเลดี ย่านกูต้า  ( 3 ดาว+ )
-ทานซีฟู้ด ริมหาดจิมบารัน  ชมความสวยงามของพระอาทิตย์ริมหาด
-ชมทัศนียภาพเทือกเขาเบดูกัล – สวนสวรรค์อูลูดานู
-บาหลี สวิงค์ Bali Swing (รวมค่าขึ้นแล้ว)

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
วันแรก กรุงเทพฯ – บาหลี – Garuda Wisnu – วิหารอูลูวาตู – หาดจิมบารัน
วันที่สอง ชมบารองแดนซ์  – เทือกเขาคินตามณี – วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ – ตลาดปราบเซียน – Bali swing
วันที่สาม วัดเม็งวี – เบดูกัล – วัดอูลัน ดานู – วัดเม็งวี – วิหารทะนาล็อต – ช็อปปิ้ง 
วันที่สี่ อนุสาวรีย์มหาภารตะ – กรุงเทพฯอัตราค่าบริการนี้รวม  
-ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ (ตั๋วกรุ๊ป) / ค่าที่พัก 2 ท่านต่อ 1 ห้องคู่
-ค่ารถโค้ชปรับอากาศท่องเที่ยวตามโปรแกรม /ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ
-ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
-ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่ฝากขึ้นเครื่องท่านละ 1 ชิ้นที่น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
-บริษัทได้ทำประกันอุบัติเหตุให้กับลูกค้าในวงเงิน 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตุการที่เกิดขึ้นระหว่างวันเดินทางเท่านั้นโดยจะต้องใช้ใบรังรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินในการเบิก)
- รวมค่าภาษีสนามบินบาหลีแล้ว

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
-ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มนอกรายการ
-ค่าทำเอกสารของผู้ถือต่างด้าว /ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย
-ค่าน้ำหนักที่เกินพิกัด /ค่าทิปไกด์ และคนรถท้องถิ่น  4 US ต่อคน , ต่อวัน ยังไม่รวมทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจ
-ค่าบริการไม่รวมภาษี 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
-ในกรณีค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง และภาษีสนามบินที่เกินกว่าที่ปรับขึ้นแล้ว ณ วันที่ 10 มกราคม 55 ผู้โดยสารจะต้องจ่ายชำระเพิ่มเติม
-ทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจในการบริการ
**ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนสายการบินในระดับเดียวกัน เวลาใกล้เคียงกัน โดยจะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนเดินทาง**
Flight Inter เปลี่ยนไปบิน Flight Inter// Low Cost เปลี่ยนไปบิน Low Cost