สังเวชนีย 4 ตำบล อะจันต้า เอโรล่า 11วัน 9 คืน

สังเวชนีย 4 ตำบล อะจันต้า เอโรล่า 11วัน 9 คืน
เริ่มต้น 65,900 บาท
รหัสสินค้า: ธันวาคม 2561
กำหนดเดินทาง :  ก.ย. - ธ.ค. 61
ราคาทัวร์เริ่มต้นที่ : 65,900  บาท
สายการบิน : แอร์ อินเดีย
 
รหัสทัวร์:
TOPFIVE56_สังเวชนีย 4 ตำบล อะจันต้า เอโรล่า 11วัน 9 คืน_OCT-JAN62

 

ไฮไลท์
พุทธสถาน 4 ตำบล
มรดกโลก อะชันต้า&เอลโลร่า

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – เดลลี (ประเทศอินเดีย)
วันที่ 2 เดลลี – กายาหรือพุทธคยา (ประเทศอินเดีย)
วันที่ 3 พุทธคยา- เมืองราชคฤห์ – พุทธคยา (ประเทศอินเดีย)
วันที่ 4 เมืองพุทธคยา -เมืองพาราณสี
วันที่ 5 เมืองพาราณสี– กุสินารา
วันที่ 6 กุสินารา – ลุมพินี
วันที่ 7 ลุมพินี – สาวัตถี-ลัคเนาว์
วันที่ 8 ลัคเนาว์ – มุมไบ (บอมเบย์) / (บินภายในประเทศ) -ออรังกาบัด
วันที่ 9 เมืองออรังกาบาด – ถ้ำอะชันต้า – ออรังกาบาด
วันที่ 10 เมืองออรังกาบาด – ถ้ำเอลโลร่า – มุมไบ
วันที่ 11 เมืองมุมไบ – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ )

อัตราค่าบริการรวม

ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัดเส้นทาง ตามรายการระบุ
ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันสายการบินและภาษีน้ำมันของสายการบิน
ค่าโรงแรมที่พัก ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (2-3 ท่านต่อหนึ่งห้อง)
ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ/ค่าอาหารทุกมื้อ/ค่ารถรับส่งและระหว่างการนำเที่ยว ตามรายการระบุ
ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อท่าน (วงรักษาพยาบาลเงินไม่เกิน 5000,000 บาท) แต่ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต
พระธรรมวิทยากร บรรยายตลอดการเดินทาง
ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับหนังสือเดินทางไทย ยื่นแบบออนไลน์เท่านั้น (ไม่ต้องโชว์ตัว)

อัตราค่าบริการไม่รวม
ค่าจัดทำหนังสือเดินทาง (Passport)  และค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการและค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (ถ้ามี)
ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย
ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีออกใบกำกับภาษี)
ค่าธรรมเนียมการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต VISA 3% AMEX 4%
ค่าน้ำหนักเกินพิกัดตามสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ วันละ  5 USD/วัน/ท่าน รวม 11 วัน
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจในบริการของท่าน
ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรมและสนามบิน ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง