TG-Pakistan-8 Days-Autumn

TG-Pakistan-8 Days-Autumn
เริ่มต้น 51,199 บาท
รหัสสินค้า: พฤศจิกายน 2561
กำหนดเดินทาง :  พ.ย. 61
ราคาทัวร์เริ่มต้นที่ :  51,199 บาท
สายการบิน : การบินไทย
 
รหัสทัวร์:
TOPFIVE56_TG-Pakistan-8 Days-Autumn  2018
 


 
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – อิสลามาบัด (ประเทศปาสถีถาน)
วันที่ 2 อิสลามาบัด – เส้นทางหลางคาราโครัม ไฮเวย์-จุดที่เชื่อมต่อระหว่างเทือกเขาสำคัญของโลก 3 เทือกเขา(junction Point)-ซีลาส
วันที่ 3 ชีลาส - เมืองคาริมาบัด (Karimabad) - ฮุนซ่า (Hunza Valley)
วันที่ 4 ฮุนซ่า -ยอดเขาดุยเกอร์  (Duiker )  - ทะเลสาบอัตตาบัด (Attabad lake)-อุทยานแห่งชาติ ช่องเขากุนจีราบพาส (Khunjerab Pass and National Park) – สะพานแขวน – พาสสุกราเซีย-ทะเลสาบบอริท -ฮุนซ่า
วันที่ 5 ฮุนซ่า– กราเซียฮอปเปอร์ –Nalter  Valley –Gilgit กิลกิต
วันที่ 6 เมืองกิลกิต (Gilgit)- เมืองบีสชาม (Basham)
วันที่ 7 Basham –อิสลามาบัด-กรุงเทพฯ
วันที่ 8 กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการรวม
ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัด โดยสายการบินไทย เส้นทาง กรุงเทพฯ – อิสลามาบัด - กรุงเทพฯ (กระเป๋าเดินทางน้ำหนักตามที่สายการบินกำหนด)
ค่าภาษีสนามบิน ค่าภาษีน้ำมัน และค่าประกันภัยทางอากาศ
ค่าที่พักโรงแรมตามที่ระบุ ตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)
ค่าอาหารตามโปรแกรมที่ระบุ
ค่าเครื่องดื่ม (น้ำเปล่า) ภายในภัตตาคาร ระหว่างมื้ออาหาร และบนรถโค้ช
ค่าพาหนะ รถรับ-ส่ง ตลอดการเดินทาง
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตามระบุในโปรแกรม
ค่าวีซ่าปากีสถาน สำหรับหนังสือเดินทางประเทศไทย (แบบเข้า-ออก ครั้งเดียว)
ค่าประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางส่วนบุคคล จำนวนเงินประกันภัย 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล จำนวนเงินประกันภัย 500,000 บาท, ค่าเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากต่างประเทศ จำนวนเงินประกันภัย 1,00,000 บาท

อัตราค่าบริการไม่รวม
ค่าทำหนังสือเดินทาง (PASSPORT) และเอกสารวีซ่าของคนต่างด้าว
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากรายการ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน
รวมทิปไกด์ ท้องถิ่น และคนขับรถ 5 เหรียญ ต่อลูกค้า/ท่าน/วัน