ฮ่องกง - เซิ่นเจิ้น 4 วัน 2 คืน

ฮ่องกง - เซิ่นเจิ้น 4 วัน 2 คืน
เริ่มต้น 7,999 บาท
รหัสสินค้า: มีนาคม 2562

กำหนดเดินทาง :  พ.ย. - มี.ค. 62
ราคาทัวร์เริ่มต้นที่ :  7,999 บาท
สายการบิน : ฮ่องกง แอร์ไลน์ (HX)

 
รหัสทัวร์:TOPFIVE71_CTP1_HX HKG NP360 – 2SZX 4D2N (SZX2 )7,999 OCT2018-MAR2019 ไม่รวมวีซ่า1500
 

ไฮไลท์
ฮ่องกง - เซิ่นเจิ้น 4 วัน 2 คืน
พระใหญ่ นั่งกระเช้านองปิง 360


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
D1 :  ฮ่องกง – นั่งกระเช้านองปิง 360 สักการะพระใหญ่ โป่วหลิน – ซิตี้เกท เอ้าท์เลท – เซิ่นเจิ้น
D2 : วัดเทพเจ้ากวนอู – ร้านบัวหิมะ - ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา  – ร้านหยก –ช้อปปิ้งหลอหวู่ – โชว์ม่านน้ำ    
D3 : เจ้าแม่กวนอิม อ่าวน้ำตื้นรีพัลส์เบย์– จิวเวลรี่ -วัดหวังต้าเซียน -วัดแชกงหมิว -– ช้อปปิ้งถนน นาทาน 
D4 : ฮ่องกง – กรุงเทพฯ
1.อัตราค่าบริการนี้รวม
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ สายการบินตามโปรแกรม
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน
** กรุณาระบุลักษณะห้องที่คุณต้องการเพื่อความสะดวกสบายของตัวท่านเอง   TWN / DBL / SGL / TRP  หากไม่มีการระบุ ทางบริษัท ขออนุญาตจัดเป็นเตียง Twin ให้กับผู้เข้าพัก
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 
 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการเมนูพิเศษ อาหารทะเลซีฟู้ด + เป๋าฮื้อ ไวน์แดง ,เป็ดปักกิ่ง
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

2.อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
ค่าวีซ่าจีน 1,500 บาท/ท่าน ( กรณีวีซ่ากรุ๊ปยกเลิก ในการยื่นวีซ่าเดี่ยวจากเมืองไทย ทางบริษัทจะไม่มีการเก็บเงินเพิ่มในกรณียื่นภายในเวลาปกติ ** ยกเว้นลูกค้าต้องยื่นวีซ่าด่วนจะเก็บเฉพาะส่วนต่างค่าดำเนินการยื่นวีซ่าด่วนเท่านั้น)
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
ค่าทิปคนขับรถ  และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 250 หยวน /ทริป/ต่อท่าน หรือ 1,500 บาทไทย  ( เด็ก – ผู้ใหญ่ เท่ากัน )
ค่าทิปคนหัวหน้าทัวร์ตามความเหมาะสม ไม่บังคับ ขึ้นอยู่กับความพอใจในการตอบแทนการบริการ
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
โรงแรมที่พักที่อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ลูกค้าเป็นหลัก
กรณีชาวต่างชาติ ไม่ได้ถือพาสปอร์ตไทย มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 3,000 บาท
วีซ่าเดี่ยวสำหรับชาวต่างชาติผู้เดินทางต้องทำเองที่สถานฑูตจีน