ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซิ่นเจิ้น 4 เมือง 4 วัน 2 คืน

ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซิ่นเจิ้น 4 เมือง 4 วัน 2 คืน
เริ่มต้น 8,999 บาท
รหัสสินค้า: มีนาคม 2562

กำหนดเดินทาง :  พ.ย. - มี.ค. 62
ราคาทัวร์เริ่มต้นที่ :  8,999 บาท
สายการบิน : ฮ่องกง แอร์ไลน์ (HX)
 

รหัสทัวร์:TOPFIVE71_CTP3_HX HKG MFM ZHU SZX (ZHU1SZX1)8,999 OCT2018-MAR2019 ไม่รวมวีซ่า1500
 

ไฮไลท์
ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซิ่นเจิ้น 4 เมือง 4 วัน 2 คืน
ทริปเดียว เที่ยวครบ 4 เมือง


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
D1 :  กรุงเทพ- ฮ่องกง-มาเก๊า – วัดอาม่า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล –โบสถ์เซนท์ปอล  -เซนาโด้สแควร์ - เวเนเชี่ยน - จูไห่
D2 : จูไห่ - สาวงามหวีหนี่ –ร้านผ้าไหม- เซินเจิ้น – ร้านบัวหิมะ – ร้านหยก– ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน -โชว์ม่านน้ำ 3D
D3 : เซิ่นเจิ้น – ฮ่องกง-เจ้าแม่กวนอิม อ่าวน้ำตื้นรีพัลส์เบย์ – จิวเวลรี่  - วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งถนนนาธาน
D4 : ฮ่องกง – กรุงเทพฯ

1.อัตราค่าบริการนี้รวม
ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ สายการบินตามโปรแกรม
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน
** กรุณาระบุลักษณะห้องที่คุณต้องการเพื่อความสะดวกสบายของตัวท่านเอง   TWN / DBL / SGL / TRP  หากไม่มีการระบุ ทางบริษัท ขออนุญาตจัดเป็นเตียง Twin ให้กับผู้เข้าพัก
ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ เมนูพิเศษ อาหารทะเลซีฟู้ด + เป๋าฮื้อ ไวน์แดง ,เป็ดปักกิ่ง
ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)


2.อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
ค่าวีซ่าจีน 1,500 บาท/ท่าน ( กรณีวีซ่ากรุ๊ปยกเลิก ในการยื่นวีซ่าเดี่ยวจากเมืองไทย ทางบริษัทจะไม่มีการเก็บเงินเพิ่มในกรณียื่นภายในเวลาปกติ ** ยกเว้นลูกค้าต้องยื่นวีซ่าด่วนจะเก็บเฉพาะส่วนต่างค่าดำเนินการยื่นวีซ่าด่วนเท่านั้น)
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
ค่าทิปคนขับรถ  และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 250 หยวน /ทริป/ต่อท่าน หรือ 1,500 บาทไทย  ( เด็ก – ผู้ใหญ่ เท่ากัน )
ค่าทิปคนหัวหน้าทัวร์ตามความเหมาะสม ไม่บังคับ ขึ้นอยู่กับความพอใจในการตอบแทนการบริการ
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
โรงแรมที่พักที่อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ลูกค้าเป็นหลัก
กรณีชาวต่างชาติ ไม่ได้ถือพาสปอร์ตไทย มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 3,000 บาท
วีซ่าเดี่ยวสำหรับชาวต่างชาติผู้เดินทางต้องทำเองที่สถานฑูตจีน