EASY BLESSING HONGKONG NGONGPING (CX)

EASY BLESSING HONGKONG NGONGPING (CX)
เริ่มต้น 15,900 บาท
รหัสสินค้า: มีนาคม 2562
กำหนดเดินทาง :   ธ.ค. - มี.ค.  62
ราคาทัวร์เริ่มต้นที่ : 15,900   บาท
สายการบิน : Cathay Pacific
 
รหัสทัวร์:
TOPFIVE40_EASY BLESSING HONGKONG NGONGPING (CX)  DEC'18-MAR'19
 


ไฮไลท์
นั่งกระเช้านองปิง
สักการะพระใหญ่โป้วหลน
ขึ้นรถรางพีคแทรม ชมจุดชมวิววิคตอเรียพีค
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว 2 คืน

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – หมูบ้านนองปิง – อิสระช้อปปิ้ง City Gate Outlet – Symphony of light          
วันที่ 2 ติ่มซำ –  จุดชมวิว วิคตอเรียพีค (รถรางขึ้นพีคแทรม) – หาดรีพลัสเบย์ – ช็อปปิ้งตลาด เลดี้ มาร์เก๊ต 
วันที่ 3 วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – วัดชีหลิน – โรงงานจิวเวอรี่ – ร้านหยก  – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ยและโอเชี่ยนเทอร์มินอล – กรุงเทพ

อัตราค่าบริการนี้รวม
ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้นค่าภาษีสนามบิน ภาษีน้ำมัน
ค่าห้องพักโรงแรม (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวหรือระดับเดียวกัน **เนื่องจากห้องพักโรงแรมในฮ่องกงจะมีขนาดเล็ก ห้องพักสำหรับ 3 ท่าน ขนาดของห้องจะเท่ากันกับห้องพัก 1 ท่าน หรือ 2 ท่าน พื้นที่ใช้สอยก็อาจจะไม่เพียงพอ ฉะนั้นหากลูกค้าต้องการพักด้วยกัน 3 ท่าน กรุณายอมรับขนาดห้องพักของโรงแรมในฮ่องกง เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาที่หน้า
**ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหารห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป **
ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่าน้ำหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน ไม่เกิน 30 กิโล / ท่าน
ค่าประกันอุบัติเหตุประเภท Medical Insurance คุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง หรือเอกสารต่างด้าวต่างๆ
ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยว สำหรับลูกค้าต่างชาติ
ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด **เกินจาก 30 กิโลกรัม
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเที่ยว ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษของโรงแรม เป็นต้น
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่ายของแต่ละประเทศ
ทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 1,000 บาท / ท่าน / ทริป (หัวหน้าทัวร์แล้วแต่จะพอใจในการบริการ)